سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد ذونعمت کرمانی – استادیار بخش مهندسی آب – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه استفاده از روشهای رایانهای در شبیهسازی رفتار سیال و جریان یکی از اجزاء تفکیک ناپذیرمهندسی هیدرولیک، رودخانه و علوم مرتبطبا مهندسی آب میباشد. امکان مدلسازی جریانهای پیچیده با استفاده از تحلیل عددی معادلات حاکم بر پدیده، علاوه بر سهولت در مدلسازی دارای مزایایی همچون کاهش هزینه ساخت مدلهای فیزیکی و همچنین انعطافپذیری در ایجاد تغییرات آتی را به همراه دارد. با این حال پیش از بکارگیری بک مدل عددی لازم است تا توانایی مدل در تحلیل چند مسئله نمونه محرز شود که این امر مستلزم بررسی نتایج مدل عددی با توجه به آزمونهای متفاوت – که دارای حل تحلیلی و یا دادههای آزمایشگاهی هستند – میباشد. یکی از این آزمونها مدلسازی جریان آب و چرخابه ایجاد شده درون کانال با بازشدگی ناگهانی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. برای نیل به این هدف، حل عددی معادلات آبهای کم عمق با استفاده از روش تفاضل محدود و بکارگیری روش ADI حاصل شده است. صحت سنجی مدل با توجه به برداشتهای آزمایشگاهی برای مقادیر سرعت در یازده ایستگاه صورت پذیرفته است. مقایسه نتایج حاصل از مدل عددی و برداشتهای آزمایشگاهی، کارکرد مناسب مدل عددی را در تحلیل جریان درون کانال تایید می نماید.