سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نازلی صبا – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
بهروز اسکویی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

به کمک شبکه ژئومغناطیسی در یک منطقه ، تغییرات شدت میدان کل حدود یک ماه پیش از زمین لرزه قابل محاسبه است . با در نظر گرفتن پایگاه مرجع در من طقه آرام از لحاظ لرزه خیزی ومقایسه داده های میدان ژئومغناطیسی کل که به طور همزمان برداشت شده اند و رسم نمودار شدت میدان کل برای یک بازه زمانی معین که شامل زمان وقوع زمین لرزه نیز می گردد ، تغییرات بسته به محل وقوع زمین لرزه با بزرگی بیش از ۵ ، کاهش یا افزایش شدت میدان کل را نشان میدهد . تغییر شدت میدان ژئومغناطیسی کل به دلیل اثر پیزومغناطیسی رخ می دهد . برای مشاهده این اثر وجدا کردن آن از دیگر تغییرات نظیر اثر یونسفر ومگنتوسفر در ایجاد جریĤن های القایی، داده ها را با فیلتر مناسب، فیلتر می نمایند .