سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر حسین مشکواتی – مدیر گروه هواشناسی دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آز

چکیده:

یکی از روش های نسبتا جدید در مطالعات لایه مرزی جو روش Laser Scintillation است. در این روش با استفاده از برهمکنش بین تلاطم محیط و نور عبوری از آن شار کمیت هایی همچون گرمای محسوس و تکانه با استفاده از نظریه تشابه مونین-اباخوف برآورد می گردند. یکی از مزایای اصلی این زوش فراهم نمودن میانگین های طولی و سطحی کمیت های مورد نظر می باشد، که با روش های متداول که مبتنی بر اندازه گیری نقطه ای است امکان پذیر نمی-باشد. مقایسه نتایج بدست آمده از این روش با روش همبستگی پیچکی 1 در منطقه استراتی باگ 2 در شمال اسکاتلند بیانگر عملکرد مطلوب این روش در برآورد شارهای تکانه و گرما می باشد. نتایج بیانگر برآورد کمتر هر دو شار تکانه به میزان39 -59 درصد و گرمابه میزان22- 30درصد در این روش نسبت به روش همبستگی پیچکی می باشد. نتایج مربوط به تکانه به خوبی نتایج مربوط به شار گرمای محسوس نبودند هرچند هنوز هم رابطه خطی خوبی میان نتایج وجود دارد. نظریه موجود به طور خالص بر پریشیدگی در میدان دما و آثار آن بر ویژگی های اپتیکی مسیر باریکه نور تابیده شده استوار است و نقش رطوبت را نادیده انگاشته است. با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، مبانی نظری، و فناوری موجود به نظر می رسد که در حال حاضر بهترین نتایج روشScintillation مربوط به هوای خوب میباشد. همچنین کار بیشتری به جهت بهبود عملکرد این روش در برآورد شار تکانه باید انجام پذیرد.