سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا حاجیان – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاداسلامی واحداراک اراک نویسنده مسئول
عادل آذر – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
ایرج نوری – استادیاردانشگاه آزاداسلامی واحداراک گروه مدیریت صنعتی

چکیده:

دردنیای امروزو با پیچیده شدن فرایند کسب و کاررقابت سختی بین شرکت ها درجذب مشتری جهت افزایش سود فروش وجود دارد پیروزشدن دراین رقابت مستلزم مواردمتعددی است ولی مهمترین عامل کیفیت محصول است و چنانچه بتوان کیفیت محصول را درراستای نیاز مشتری به حدبالاتری برسانیم بدون شک میتوان مشتری را راضی و خشنود ساخت درحال حاضر ابزارهای متنوعیبرای افزایش رضایت مشتریان طراحی شده است ولی یکی ازدقیق ترین و پرکاربردترین این ابزارها تکنیک گسترش عملکرد کیفیت می باشد که بطور گسترده درشرکت های بزرگ و مشتری مدار استفاده می گردد لذا دراین مقاله به بررسی اجرای رویکرد گسترش عملکرد کیفیت برروی محصول شیر می پردازیم براساس نتایج بدست آمده مهمترین نیازهای مشتریان به ترتیب عبارتنداز: ارزش غذایی بالا ، قیمت و بهداشتی بودن که پس ازتشکیل ماتریس خانه کیفیت و تعیین روابط بین الزامات و نیازها الزامات رتبه بندی شدند که براساس نتایج بدست آمده چربی شیرخام و بارمیکروبی بعنوان مهمترین الزامات فنی موثربرنیازهای مشتریان شناسایی گردید همچنین ازمنطق فازی درجهت افزایش دقت این پایان نامه و بهبود نتایج استفاده شده است این مقاله درصنایع لبنی گلپایگان اجرا شده است که مدیران این کارخانه میتوانند درراستای بهبود کیفیت محصول ازآن بهره برداری نمایند