سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسعد سلطانی – کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدمجید میرلطیفی – دانشیار گروه ابیاری دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

خشکسالی عبارت است از یک دوره ممتد کمبود بارش که منجر به صدمه زدن محصولات زراعی و کاهش عملکرد می شود. نبود تعریف دقیق و قابل قبول جهانی از خشکسالی به پیچیدگی و سردرگمی این پدیده افزوده است خشکسالی ها در حالت کلی سه نوع هستند: خشکسالی هواشناسی، خشکسالی هیدرولوژیکی و خشکسالی کشاورزی.خشکسالی هواشناسی یا آب و هوا یی اساساً خشکی ناشی از کمبود بارندگی می اشد که در صورت تداوم منجر به خشکسالی هیدرولوژی و کشاورزی می گردد. بارش عمده ترین پارامتری است که در تعریف خشکسالی به کار می رود و کمبود یا فقدان آن آستانه رخداد خشکسالی است. در این مقاله خشکسالی هواشناسی منطقه زنجان به صورتسالیانه و فصلی با توجه به آمار بارندگی 03 ساله ایستگاه سینوپتیک ارومیه مورد بررسی قرار گرفت. فراوانی و شدتخشکسالی بر اساس دو شاخص آستانه 03 درصد و درصدی از نرمال در مقیاس فصلی و سالانه مطالعه گردید. با توجه به کاهش میزان نزولات جوی مشخص شد که خشکسالی در برخی موارد به صورت سالیانه و در برخی موارد به صورتفصلی رخ داده است.