سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حسین بینا – مدرس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، دانشکده مهندسی مواد
فرشید دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مهندسی م
محمود سلیمی – استاد – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
سیروس آقانجفی – دانشیار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق برای بررسی تأثیر عملیات حرارتی آنیل کردن بر روی بهبود فرایند نفوذ در فصل مشترک اتصال مس- فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۰۴L ، ابتدا نمونه های کشش از قطعات جوشکاری شده ، تهیه و عملیات آ نیل کردن در دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد (زیر دما ی تبلور مجدد ) و به مدت زمان های ٨ تا ٣٢ ساعت و با فواصل زمانی ٨ ساعتی بر روی آنها انجام شد و سپس نمونه ها در محیط کوره سرد شدند. پس از انجام آزمون کشش بر روی نمونه های عملیات حرارتی شده، از متالوگرافی نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز اسپکتروسکپی انرژی پراکنده (EDS) جهت برر سی احتمال نفوذ در مواد متصل شده استفاده گردید . همچنین از آزمون ریزسختی سنجی برای ارزیابی سختی نمونه های جوشکاری شده استفاده شد . بررسی های ریزساختاری نشان دادکه فصل مشترک اتصال مس – فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۰۴L ، موجی شکل است . همچنین عملیات حرارتی آنیل کردن به مدت ٣٢ ساعت، باعث افزایش قابل توج ه نفوذ در فصل مشترک این اتصال شده است . نتایج آزمون ریزسختی سنجی نیز نشان داد که سختی نمونه ها در نزدیکی فصل مشترک به علت تغییرشکل پلاستیک و کارسختی مس و فولاد زنگ نزن آستنیتی در نزدیکی فصل مشترک بر اثر نیروی انفجار از دیگر نواحی بالاتر است.