سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنگره چالشهای کود در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید برمکی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیماری های گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه
سیدعلی محمد مدرس ثانوی – استاد گروه زراعت گروه بیماری های گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت
ولی اله مهدیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیماری های گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه

چکیده:

بکارگیری سموم و کود های شیمیایی در عرصه کشاورزی منجر به پیدایی اکوسیستم های زراعی ن اپایدار، آلودگی محیط زیست، کاهش کمی و کیفی محصول و کارایی انرژی شده است. گذشته از صدمه های ناشی از تخریب محیط زیست بر حیات انسانی، از دیگر پیامد های ناشی از تخریب منابع طبیعی در اثر بکار گیری الگو های ن امناسب تولیدی می توان به نا پایداری نظا مهای تولید و از بین رفتن منابع پایه اشاره کرد. یکی از شاخ ههای کشاورزی دقیق کاربرد فن آوری میزان متغیر VRT: Variable Rate Technology است که در آن انجام هر گونه عملیات زراعی از جمله اعمال نهادههایی نظیر بذر، کود، مواد شیمیایی و آب بر اساس نیاز هر بخش از مزرعه صورت می پذیرد و رایج ترین فناوری به کار رفته در کشاورزی دقیق م یباشد، یکی از موارد مهم در این تکنولوژی، نقشههای الکترونیکی Electronic Maps هستند که توسط سیستم سنجش از راه دور (ماهوار هها و رادار ها) از مزارع مختلف تهیه می شوند. این نقشه ها که مقدار اختلافات را در نقاط مختلف مزرعه نشان می دهند به حافظه ماشین های جدید که با تکنولوژی دقیق کار می کنند و تحت عنوان ماشین های پخش متغیر Variable Rate Applications) م یباشند سپرده می شوند تا این ماشین ها مقدار ورود یها را براساس اطلاعات نقشه، به تناسب مقدار مورد نیاز اعمال کنند. علاوه بر نقشه های الکترونیکی حسگر ها نیز برای نشان دادن اختلافات درون مزرعه ای در نقاط مختلف آن، کاربرد بسزایی دارند. اجزای یک سیستم VRT معمولی شامل کنترل کننده کامپیوتری، دریافت کننده GPS و نقشه داده های GIS م یباشد. لذا متخصصین علوم زراعی در سال های اخیر به دنبال شیوه های نوینی در مدیریت مزرعه بوده اند که علاوه بر بهینه سازی مصرف نهاده ها، عملکرد را نیز افزایش داده و در نهایت بازده اقتصادی تولید را بالا ببرند؛ در جهت چنین هدفی بود که از اوایل دهه اخیر موضوع کشاورزی دقیق مطرح شده است