سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید پورآسیابی – دانش آموخته کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد، دانشکده مهندسی مواد
حسن ثقفیان – استادیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
حامد پورآسیابی – کارشناسی ارشد مهندسی مواد-متالورژی صنعتی، دانشکده فنی-مهندسی مکانی

چکیده:

در اغلب کاربردهای مهندسی ارائه مدلی که بتواند رابطه ای ریاضی بین متغیر وابسته و متغیر(های) مستقل برقرار سازد، به منظور تخمین مقدار تابع در مقادیر مختلف ورودی(ها)، ضروری می باشد. در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت سختی در کنترل زمان عملیات آستمرینگ و ارتباط آن با ریزساختار ، استحکام ، انعطافپذیری و مقاومت سایشی در چدنهای نشکن آستمپر شده (ADI) ، سعی شده تا مدل ریاضی مناسبی برای برآورد سختی ویکروز چدنهای نشکن آستمپر شده آلیاژی حاوی Mn-Ni-Cu-Mo بر حسب تغییرات همبود (همزمان) دما و زمان آستمپر ارائه شود. نتایج اعمال بیش از ۵۰ مدل مختلف برازش ۴ سه بعدی و انطباق رویه ای ۵ در این تحقیق نشان داده است که مدل سه بعدی تراکمی لگاریتم طبیعی ۶ تطابق بسیار خوبی با داده های تجربی داشته و توانسته است با کمترین مقدار خطای استاندارد انطباق ۷ که در محدوده انحراف از معیار داده های اندازه گیری شده قرار دارد، میزان سختی این چدنها را برآورد نماید.