سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرمان قاضی عسکری نایینی – کارشناس ارشد سنجش ا زدور و GIS
مسعود ورشوساز – استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

ایجاد مراکز خدمات عمومی شهری مستلزم صرف هزینه های زیادمی باشد و تعیین مکان بهینه آنها بطوریکه شهروندان به نحو موثری از آن بهره مند شوند مهم است پارکینگهای عمومی یکی از این مراکز خدماتی می باشد که جانمایی صحیح آن می تواند به عنوان یکی از راهکارهای موثر درکاهش ترافیک مناطق مرکزی شهری مدنظر قرارگیرد احداث پارکینگهای عمومی باعث کاهش حجم پارک وسایل نقلیه درحاشیه خیابان شده که این امر سبب افزایش عرض مفید خیابان و روانتر شدن ترافیک گردد. دراین مقاله پس از بررسی معیارهای موثر درجانمایی پارکینگ و بررسی روشهای مختلف تعیین وزن و درنهایت انتخاب روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و روشهای مختلف ترکیب لایه هاOverlay درمنطق فازی از روش OWA درحالات مختلف ریسک و توازن وزن ها استفاده شد و استفاده از هرکدام از روشها درموقعیتهای مختلف مورد بررسی قرارگرفت.