سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی صادقلو – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی
سیامک ساعدی –
جمشید یاراحمدی –

چکیده:

دراین تحقیق فرسایش و رسوب درحوزه صوفی چای بوسیله مدل WEPP و ابزار GeoWEPP برآورد گردید اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مدل WEPP درچهارفایل رایانه ای وارگردید که شامل فایل خاک اقلیم مدیریت و شیب است درفایل خاک اطلاعاتی همچون بافت ظرفیت تبادل کاتیونی ماده آلی جریان هیدرولیکی موثر تنش برشی بحرانی و درفایل مدیریت اطلاعاتی همچون نوع کاربری اراضی اعمال مدیریتی انجام شده و خصوصیات پوشش گیاهی خصوصیات فیزیولوژی و فنولوژیکی گیاهان غالب وارد می شود برای ساختن فایل اقلیم از برنامه cligen استفاده گردید اطلاعات مورد نیاز این فایل بارندگی و دمای روزانه می باشد برای ساختن فایل شیب از نرم افزار GeoWEPP استفاده گردید با استفاده از این نرم افزار میزان فرسایش و رسوب به روش حوزه آبخیز برای حوزه برآورد گردید. میزان رسوب با روش حوزه آبخیز برای کل حوزه صوفی چای ۲۱/۸ تن درهکتار درسال و با روش مشاهده ای ثبت شده درایستگاه تازه کند ۱۴/۵۳ تن درهکتار و برای کهک دره سی ۷/۲ تن درهکتار درسال و ربا روش مشاهده ای ثبت شده درایستگاه تازه کند۳/۵ تن درهکتار درسال برآورد میگردد.