سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مرتضی نبی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
عبدالرضا ظهیری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
منصور رضایی کلانتری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب

چکیده:

پیش بینی هیدروگراف سیل دارای اهمیت حیاتی به منظور هشدار سیل مدیریت عملکردسدهای مخزنی احداث شده به منظور کنترل سیل تعیین پتانسیل جریان رودخانه تولید انرژی برقابی و تخصیص آب برای ابیاری در فصول خشک سال می باشد هدف ازاین تحقیق مدلسازی هوشمند هیدروگراف سیل ورودی به سد مخزنی شهید رجایی به منظور مدیریت مخزن آن و همچنین ارزیابی واکنش مدل فازی – عصبی تطبیقی به خصوصیات هیدرولوژیکی هیدروگراف سیل می باشد بدین منظور حوزه آبریز سد شهید رجایی در استان مازندران به منظور انجام تحقیق انتخاب شد در ادامه تمامی هیدروگرافهای سیل ثبت شده در ایستگاه هیدرومتری پروریج آباد گردآوری شد سپس ازا ین مجموعه تعداد ۱۱ هیدروگراف سیل به منظور آموزش و آزمون ۹ عدد برای آموزش و ۲ عدد برای ازمون مدل فازی عصبی تطبیقی انتخاب شد. سپس داده های مربوط به این هیدروگراف ها با استفاده از روابط مربوطه برای ورود به مدل استاندارد شد در ادامه چهار مدل ورودی براساس دبی سیل در ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ ساعت قبل طراحی شد در ادامه ساختارهای مختلفی از مدل فازی عصبی تطبیقی که ترکیبی از مدل شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی می باشد در محیط نرم افزار متلب MATLAB براساس الگوریتم آموزشی هیبرید و توابع عضویت مختلف برای هر مدل طراحی شده و مورد ارزیابی قرارگرفت. به منظور ازیابی کارایی مدلها از معیارهای آماری نظیر معیار ناش – ساتکلیف استفاده شد نتایج به دست آمده از محاسبه ا ین معیارها حاکی از دقت و کارایی مدل فازی عصبی تطبیقی در شبیه سازی هیدروگراف سیل درحوزه آبریز تجن بود.