سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یاسر واثقیان – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه رازی
مجتبی احمدی – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی

چکیده:

ازانجا که اطلاع ازشدت تابش خورشیدی رسیدن به سطح نسبت به زمان ساعات آفتابی اهمیت بیشتری دارد لذا شناسایی روشهای تخمین شدت تابش خورشیدی رسیده به سطح ازامار موجود ساعات افتابی و غیره ازاهمیت ویژه ای برخوردار است تابتوانرابطه ای برای تخمین شدت تابش خورشیدی رسیده به سطح ازروی داده های موجود به دست آورد دسترسی به پارامترهای هواشناسی که به عنوان ورودی مدلهای تابش رسیده به زمین استفاده میشود عامل مهمی درانتخاب مدل مناسب برای هرمنطقه است دراین مقاله شدت تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین که ازداده های تابش ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه دریک دوره اماری پنج ساله استخراج شده است بااستفاده ازسیستم فازی عصبی مدل شده است که این داده ها شامل امارساعات آفتابی دمای حداکثر دمای حداقل و رطوبت نسبی متوسط می باشد دراین مدل ازتوابع عضویت gaussmf constant به ترتیب برای ورودی ها و خروجی مدل استفاده شده است نتایج حاصل ازمدل نشان میدهد که ضریب همبستگی و مجذور میانگین مربعات خطا R2,RSME برای مدل 0/837و0/990 است که این مطلب نشان دهنده تطابق خوب بین داده های تجربی و نتایج بدست آمده ازمدل است