سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی غلامی سفیدکوهی – دانشجوی دکتری علوم مهندسی آبیاری و زهکشی،دانشگاه تربیت مدرس
افراسیاب میرزائی – مدیر طرحهای آبیاری و زهکشی، آب منطقه ای گلستان

چکیده:

در ح ین اجرا ی طرح ها ی عمرانی مسائل و مشکلات خاص ی به لحاظ شرا یط زمان ی، نقص اطلاعات اولیه، اعتباری، قرارداد ی، تکنولوژ ی اجرا، توانائ یهای بالقوه پیمانکاران و … وجود دارد که ایجاب م ی نمای د با برخورد و نگرش س یستمی تحت عنوان مهندس ی ارزش، بهینه تر ین حالت را با توجه به ک یفی ت، هزینه و عملکرد برا ی دستیابی به هدف مشخص انتخاب نمود . در این مقاله، ضمن معرفی تاریخچه، مفهوم و مراحل مهندس ی ارزش و همچنین نقاط ضعف و پتانس یل تاث یرگذاری در ایران و ضرورت بکارگ یری ا ی ن روش در سطوح اجرا یی ، فرآیند
مهندسی ارزش انجام شده به همراه راهکار اجرایی در مدیریت پروژه دانشمند به طور اجمال ارائه شده است.