سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی طولابی – کارشناس ارشد بهداشت محیط
محمد احمدیان – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
نرگس خانجانی – استادیار آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
فرشاد ندری – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

چکیده:

عفونتهای بیمارستانی عفونتهایی هستند که بهدلیل بستری شدن افراد در بیمارستان و طی دوره درمان به انسان منتقل می گردند و معمولا 48 تا 72 ساعت پس از بستری شدن بیمار بروز می کنند و موجب اشاعه بیماریهای عفونی درجامعه می گردد هدف از انجام این مطالعه تعیین تنوع باکتریایی ناشی از سطوهح کف دیوار و تختهای بیمارستان افضلی پور و بررسی ضد باکتریایی نانوذرات CuO,ZnO,TiO2 برروی این باکتری ها بود این پژوهش یک مطالعه توصیفی – مقطعی بود برای بررسی تاثیر نانوذرات CuO,ZnO,TiO2 برروی عوامل میکروبی از سطوح کف و دیوارهای بیماستان تعداد 210 نمونه طی 7 ماه جمع آوری گردید. نمونه ها برروی محیط کشت عمومی نوترینت آگار کشت داده شد جهت تشخیص نوع باکتریها از محیط کشت های اختصاصی همراه با تست های بیوشیمیایی استفاده شد پس از تشخیص نوع باکتری سوسپاوسین های یکنواختی از باکتریهای تشخیص داده شده با دانسیته مشخص تهیه گردید. درمرحله بعد سوسپانسیون های تهیه شده به محیط کشتهای حاوی غلظت مشخص نانوذرات اضافه و در شرایط مشخص کشت داده شد پس از انکوبه کردن براساس مقایسه تعداد کلنی های رشد کرده برروی محیط کشت شاهد و محیط کشت حاوی غلظت مشخص نانوذرات کارایی نانوذرات مختلف مشخص گردید.