سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنگره چالشهای کود در ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عباس صمدی – دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
ابراهیم سپهر – استادیارگروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

استفاده از روش مناسب در تعیین مقدار عناصر غذایی بویژه فسفر جهت نیل به عملکرد بیشتر و ارتقاء کیفیت محصولات زراعی و باغی یکی از اهداف حاصلخیزی خاک ها م یباشد. ارزیابی وضعیت فسفر خاک و کالیبراسیون مقادیر آزمون خاک با داده های پاسخ گیاه بخش اصلی پیش بینی مقادیر بهینه کوددهی فسفر را تشکیل می دهد. بسیاری از آزمون های فسفر خاک برای توصیه های کودی ابداع و معرفی شدند و اکثر آنها روشهای عصاره گیری شیمیایی را شامل می شوند که شکلهای مختلف فسفر در خاک را بسته به نوع محلول عصاره گیر تعیین می کنند. استفاده از آزمون فسفر خاک (تک اندازه گیری فسفر خاک با ماده عصاره گیر در آزمایشگاه) می تواند تصویر گمراه کننده ای از مقدار واقعی فسفر قابل استفاده گیاه ارائه دهد. این امر می تواند تا اندازه ای بخاطر واکنشهای جذب و یا واجذب در محلول یا خارج از محلول باشد. از این رو، روابط جذب فسفر بطور موفقیت آمیز برای مقایسه جذب فسفر توسط خاکهای مختلف و تعیین احتیاجات کودی فسفر برای محصولات کشاورزی بکار گرفته شده است. مقاله حاضر نتایج مطالعات اخیر نویسندگان را در زمینه استفاده از هم دماهای جذب فسفر در تعیین نیاز کودی فسفر گیاه در خاکهای مختلف، ارتباط نیاز کودی فسفر با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و ارائه مدلهای کاربردی را در این خصوص ارائه می دهد.