سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی هاشمی گازار – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مرکز لرزه نگاری کشوری

چکیده:

یکی از راه های پیش بینی زلزله مطالعه و بررسی نشانه ها و رویدادهایی است که قبل از وقوع آن حادث می شو ند که از آن ها به عنوان پیش نشانگرهای زلزله یاد می شود . این نشانگرها می توانند از چند سال قبل از وقوع زلزله تا چند ثانیه قبل از وقوع آن حادث شوند . با توجه به اصل ناهمگن بودن زمین، همه این نشانگرها یکجا و به طور مشابه بروز نکرده و بسته به شرایط اقلیمی، زمین شناسی و موقعیت زمین ساختی هر منطقه، تعداد بخصوصی از آن ها، دارای درجه اهمیت بیشتری می باشند . یکی از پیش نشانگرهای زلزله تغییر در فعالیت های لرزه ای یک منطقه می باشد . در این مقاله ارتباط این پیش نشانگر با وقوع تعدادی از زلزله های بزرگ ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج نشان دهنده بروز این پیش نشانگر برای چند زلزله بزرگ در ایران از جمله زلزله های قائن، رودبار، بم، سیلاخور ، زرند و فین می باشد .