سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه باقرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
نصراله کلانتری – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن مرادزاده – عضو هیئت علمی گروه GIS دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدحسین رحیمی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی،شرکت مهندسی مشاور پارس آب تدبیر

چکیده:

یکی از راه های مناسب برای جلوگیری از آلودگی آب های زیر زمینی، شناسایی مناطق آسیب پذیر آبخوان ومدیریت کاربری اراضی است. در دشت بهبهان، به دلیل رونق زیاد کشاورزی و استفاده بیش ازحد کودهای شیمیایی، مواد آفت کش، عمق کم سطح ایستابی، دفع نادرست فاضلاب شهری و روستایی احتمال آلودگی آبخوان وجود دارد، به همین منظور، جهت پتانسیلیابی آلودگی منابع آب زیرزمینی در دشت بهبهان از دو روشSINTACS و DRASTIC استفاده شد. سپس با استفاده از تکنیک های GIS و به وسیله تحلیل حساسیت تک پارامتری، میزان تأثیرگذاری پارامترهای به کار رفته در روش های مذکور، بر آسیب پذیری آبخوان دشت بهبهان بررسی شد. نتایج حاصله بیانگر آن است که پارامتر عمق تا سطح ایستابی مهمترین عامل تأثیرگذار بر آسیب پذیری آبخوان منطقه مورد مطالعه می باشد. به طور کلی نتایج تحلیل حساسیت تک پارامتری هر دو روش نشان داد که وزن موثر و تئوریک پارامترهای به کار رفته، کاملاً بر هم منطبق نیستند و در بعضی موارد تفاوتهای قابل توجهی با هم دارند