سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا اذرمهر – کارشناس ارشد سیستمهای اطلاعات مکانی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
محمد سعدی مسگری – عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی نقشهبرداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
محمد کریمی – عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی نقشهبرداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده:

هدف اصلی این مقاله معرفی یک مدل دینامیک جدید بر اساس اتوماتای سلولی دو بعدی، برای شبیهسازی پخش مکانی-زمانی بیماری مالاریا میباشد. روش اتوماتای سلولی در کنار سیستمهای اطلاعات مکانی برای شبیهسازی انتشار مالاریا توسعه یافته است. با کمک مدل همهگیریSIR جمعیت ساکن در منطقه به سه کلاس تقسیم شده و وضعیت هر سلول بر اساس سهم این کلاسها در هر مرحلهی زمانی مشخص میشود. کل جمعیت در فضای سلولی ثابت فرض شده است ولی توزیع جمعیت بین سلولها یکنواخت نمیباشد. در اثر تعامل افراد آلوده، پشهی آنوفل و افراد مستعد بیماری انتشار مییابد. مدل پیشنهادی در محیطArcGIS و Matlabپیادهسازی شده است. برای بصریسازی انتشار بیماری از میزان آلودگی هر سلول استفاده شده و بااختصاص درجهی خاکستری متناسب با آن به سلول، نحوه انتشار بیماری بین سلولها با گذشت زمان نمایش داده میشود. این مدل را با اعمال تغییراتی میتوان برای بیماریهای واگیر دیگر نیز گسترش داد.