سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریدون ثابت قدم – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
وحید اصفهانیان – دانشیار، دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمد افتخاری یزدی – دانشجوی دکترا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش تجزیه متعامد بهینه (POD) یک میدان ترکیبی تعینی – تصادفی مورد بررسی قرار گرفته ومودهای متجانس و شبه متجانس آن استخراج شدهو از این طیق ، تقریبی رتبه کاسته ازمیدان اولیه بدست امده است. ابتدا با حل عددی مستقیم (DNS) معادله (KS) از روش طیفی گالرکین ، یک میدان آشوبناک مکانی – زمانی آماری – همگن در فضا و غیر متناوب در زمان بدست آمده است. سپس با استفاده از روش POD مودهای ویژه و توابع ویژه میدان حاصل استخراج شده و در نهایت با استفاه از بسطگالرکین ، مدلی رتبه کاسته ازمیدان ایجاد میشود. نتایج نشان دهنده بازیافت حدود 40 درصد از انرژی میدان بااستفاده ازپنج مود اول POD است. برای انجام POD از روش تجزیه مقادیر تکین (SVD/snapshots) استفاده شده است که در مقایسه با روش های مرسوم محاسبه مستقیم مقادیر ویژه، دارای راندمان بسیار بالاتری بوده است.