سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

باقر نیکوفر – کارشناس ارشد عمران- سازه های دریایی ، سازمان آب منطقه ای آذربایجانشرق
محمدحسن شجاعی فر – کارشناس ارشد عمران- خاک وپی، سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی
امیر محمدی – کارشناس ارشد عمران- سازه های هیدرولیکی، سازمان آب منطقه ای آذربایجان

چکیده:

معمولاٌ احداث تاسیسات آبی هزینه های بسیار سنگینی را به دنبال دارد، بهره وری مناسب ازاین سرمایه گذاریها بدون پیش بینی یک روش نگهداری وبهره برداری کارآمدمیسرنخواهدبود درحقیقت کارآیی موردانتظارازیک مجموعه تجهیزات نه فقط به انتخاب تجهیزات، بلکه به روش نگهداری، بهره برداری وتعمیرات تجهیزات وابسته است. روش تعمیرات پیشگیرانه (PM) یکی ازسیستم های مناسب نگهداری وتعمیرات است که می تواندبه نحوشایسته ای درافزایش بهره وری وکاهش هزینه ای بهره برداری ونگهداری موثرباشد.استقرارسیستمPMدریک مجموعه تاسیسات آبی درافزایش عمرمفیدتجهیزات، تدوین دستورالعملهای بازرسی و نگهداری، کاهش هزینه های تعمیرو نگهداری تکراری، کاهش حوادث، اتفاقات و خرابی های ناخواسته تاثیر زیادی داشته و می تواندبازده کارآیی درتهیه گزارشات مدیریتی، ساماندهی و مکانیزاسیون تحلیل حوادث، ساماندهی وتقویت حسابداری صنعتی، افزایش ضریب ایمنی کارکنان، و مکانیزاسیون عملکردافراد مسئول وپیمانکاران، صاحبان تاسیسات را افزایش دهد. دراین مقاله، گزارشی ازنحوه و گامهای استقرار سیستم تعمیرات PM درسدعلویان مراغه تشریح ونتایج حاصل ازآن بررسی شده است