سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

جعفر زرین – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اسداباد

چکیده:

در نظام بودجه ریزی متداول درموسسه های اموزش عالی بودجه براساس عوامل متعددی نظیر تعداد دانشجویان اعضای هیئت عملی کادر ستادی تعیین می شود یعنی تخصیص هزینه ها براساس یک معیار حجمی انجام می شود و هیچ گونه تفکیکی بین انواع هزینه های دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی صورت نمی گیرد همچنین میزان هزینه های فعالیتها برای تمامی دروس یکسان در نظر گرفته می شود این در حالی است که هزینه برخی دروس توسط منابع مازاد حاصل از ارائه دروس دیگر پوشش داده میشود از سویدیگر به استناد ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که اعتبارات هزینه ای دانشگاهها و موسسه های اموزش عالی دولتی براساس قیمت تمام شده به انها اختصاص خواهد یافت و با توجه به توسعه همه جانیه موسسه های اموزش عالی در کشور نیاز به بهبود شیوه های کنترل و مدیریت منابع مالی در آن توجه بیشتر را نسبت به قبل طلب می کند این امر می تواند موجبتمرکز بیشتر دانشگاهها به مقوله کارایی و اثربخشی منابع مالی شود. با این توصیف نوشتار حاضر سعی دارد مراحل اجرایی استقرار این نظام بودجه ریزی در مراکز پیام نور را تشریح کند.