سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد امین حاجی زاده – عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
مسعود کلانتری سرچشمه – کارشناس ارشد هنر اسلامی

چکیده:

نقوش دوازدهگانهای که برای صورتهای فلکی منطقهالبروج در نظر گرفته شده، ریشه در اسطورههای اقوام کهن، بهویژه اسطورههای بینالنهرین دارد. باورهای مختلفی نیز در ارتباط با این گروه از اجرام آسمانی در بین ادیان و آیینهای گوناگون و هم- چنین در میان فرهنگ و هنر مردم شکل گرفته است که تا به امروز همچنان پابرجا مانده و نمونههای آن در هنرهای تجسمی سرزمین های مختلف قابل شناسایی است. در هنر ایرانی نیز صورتهای فلکی منطقهالبروج، از جمله نقوشی هستند که به عنوان آرایههای تزیینی در آثار مختلفی در دورهی اسلامی به کار رفتهاند. فرش منطقهالبروج نمونهای از این آثار است که این مقاله به بررسی بنمایههای اسطورهای صور فلکی منقوش در آن میپردازد