سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش پسران – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت یاران دانشکده معماری و شهرسازی
سها پورمحمد – دانشجوی دکتری اصفهان

چکیده:

یکی از دغدغه های پرچالش و رو به گسترش در دنیای امروز بحث نواحی حاشیه نشینی شهری است که با وجود کاربران فراوان از بعد برخورداری از خدمات شهری دروضعیت مطلوبی قرار ندارند یکی از اساسی ترین ویژگیهای مشترک این مناطق که در اولین نگاه رخ مینماید ساختار و کالبد متفاوت این نواحی با متن اصلی شهر است کیفیت پایین زندگی نیاز به داشتن پایداری در شهرنشینی و همچنین پتانسیل بالای این مناطق برای انواع آسیب ها و مسائل اجتماعی که درصورت بی توجهی می توانند تهدیدی برای هستی یکشهر به حساب آیند پژوهش حاضر را بر آن داشته است تا ضمن بررسی مشکلات کالبدی حاشیه نشینی و کنکاشی در اهداف سه گانه و راهکارهای معماری پایدار و تطبیق عوامل مرتبط دراین دو اصولی را برای ساماندهی به کالبد مناطق حاشیه نشینی درجهت کمرنگ نمودن اثرات مخربی از قبیل عدم رضایت پایین بودن روح تعلق شهروندی و عدم مشارکتی احساس تبعیض سرخوردگیهای انباشت شده احساس عدم تعلق به شهر منظر شهری نامناسب مسکن غیرپایدار آسیب به محیط زیست و ایجاد آلودگی و .. ارایه نماید باشد که گامی برای طراحی شهر پایدار به حساب آید.