سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رقیه یوسفی حاجیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
بهمن خسروی پور – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

چکیده:

امروزه با توجه به توسعه مراکز آموزش عالی درسطح کشور شمار دانش آموختگان رشته های دانشگاهی بویژه رشته های کشاورزی به سرعت رو به افزایش است اما عدم هماهنگی بین تعداد دانش آموختگان با فرصت های شغلی موجود دربخشهای مختلف اقتصادی و کمبود تقاضای بازار کارموجب بروز پدیده مخرب اجتماعی اقتصادی فرهنگی بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی شده است که این معضل دربخش کشاورزی حادتر به نظر می رسد بیکاری دانش آموختگان اثرات زیان باری برجامعه خواهد داشت به نظر می رسد برنامه ریزان و مسئولان مربوطه باید عواملی که دربهبود آینده شغلی دانشجویان رشته های کشاورزی موثرند مانند توانمندی های تخصصی دانشجویان ارتباط دانشگاه ب مراکز کاری و اگاهی از فرصت های شغلی موجود و غیره را درنظر داشته باشد بدین منظور هدف این مقاله که به روش مروری و کتابخانه ای تدوین شده است بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و وضعیت نظام آموزش عالی کشاورزی دراین خصوص می باشد و با بیان چالشهای و فرصت های نظام آموزش عالی درجهت بهبود اشتغال دانش آموختگان کشاورزی ارایه گردیده است.