سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد شکوهیان – عضو هیئت علمی مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
محمدجواد مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست

چکیده:

تاکنون روشهای زیادی برای رفع آلودگی ترکیبات نفتی از خاک ارایه شده است که یکی از مهمترین آنها اصلاح زیستی به کمک میکروارگانیسم ها می باشد روش یکه دراین مطالعه جهت پاکسازی خاکهای آلوده به هیدروکربن های نفتی TPH استفاده شد بهره گیری از کود گاوی به عنوان ماده اصلاح کننده و تامین کننده مواد مغذی مورد نیاز میکروارگانیسم ها بوددراین راستا خاک بصورت مصنوعی با غلظت 60000 میلی گرم برکیلوگرم به گازوییل آلوده شد و تیمارهای ازمایش با نسبت های اختلاط خاک آلوده به کود گاوی 1 به 0/15 ، 1 به 0/3 ، 1 به 0/5 و 1 به 1 وزن مربوط مواد در 3تکرار تهیه شدند. جهت بررسی و شناخت شرایط محیطی حاکم برفرایند اصلاح نسبت های C/P C/N و همچنین تعداد کل میکروارگانیسم ها در ابتدا هفته پنجم و انتهای آزمایش هفته 11 اندازه گیری گردید برای تعیین TPH باقیمانده تیمارها از دستگاه گاز کروماتوگراف به روش استاندراد EPA 8015B استفاده شد نتایج نشانداد که تجزیه گازوییل به طول معنی داری با اضافه کردن کود گاوی به خاک آلوده نسبت به تیمار کنترل افزایش یافت و مدل سینتیکی درجه دوم واکنش تجزیه TPH را بهتر توصیف کرد.