سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت
هدی جعفرزاده مالمیری – استادیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، 51115 1991 تبریز، ایران

چکیده:

در این تحقیق اثرات دو خاک کمک صافی بر پایه سلولز و پرلیت سنگین جهت حذف کدورت شربت عصاره مالت تولیدی شرکت شهد زاگرس جهانبین مورد ارزیابی قرار گرفت. محلولهای اسید سولفوریک 11 % و سود %21 به ترتیب به منظور اصلاح سطح اسیدی و بازی خاکهای کمک صافی مورد استفاده قرار گرفت. سپس از محلولهای 11 % هر دو خاک کمک صافی مفکور، به منظور تشکیل کیک با ضخامت 5 میلیمتر بر روی سطح فیلتر، استفاده شد. تاثیر متغیرهای درجه بریکس1 ، کدورت، رنگ و pH بر روی فرآیند حذف کدورت شربت عصاره مالت، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که خاک سلولز اصلاح نشده بالاترین و خاک پرلیت سنگین اصلاح نشده، پایینترین کارآیی را در حف کدورت عصاره مالت دارند. خاک سلولز اصلاح نشده با میزان حف رنگ97/3درصد وحذف کدورت 97/4درصد کارایی بالاتری درمقایسه با نمونه تصفیه نشده با میزان حذف رنگ 77/7درصد وحذف کدورت 84/4درصد ازخود نشان داد که میتواند پیشنهادی مناسب جهت حذف کدورت از نوشیدنیهایی همچون آبمیوه در صنایع غذایی باشد