سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی یزدانیان – کارشناس ارشد مکانیک و هیدرومکانیک، سازمان آب و برق خوزستان
محمد درخشان – کارشناس مکانیک، سازمان آب و برق خوزستان 3
نعمت اله سهام – کارشناس مکانیک، سازمان آب و برق خوزستان 3
فرزاد جونعلی وند – مدیرنظارت مکانیک، سد ونیروگاه مسجد سلیمان

چکیده:

شفت سیل یکی از اجزای مهم در یک واحد نیروگاه بر قآبی بوده به طور یکه وظیفه آ ببندی را انجام م یدهد. از آنجاییکه درواح دهای نیروگاه مسجد سلیمان شفت سیل به مانند مکانیکال سیل یک پمپ عمل م یکند. لذا سایش دو قطعه ثابت و متحرکنسبت به یکدیگر محرز است.در مقاله حاضرابتدا مشکل طرح که همان خیز ناشی از بستن پی چهای پروتکت کاور به رانر، که با اندازه گیری ب هدست آمده است، شناسایی شده، سپس این خیز با مقدار مجاز منطبق با مدارک شرکت سازنده مقایسه م یشود؛در ادامه باتغییر طرح، پیچ بول تهای جدید جهت کنترل فضای خالی بین پروتکت کاور و رانر ساخته شده و در هنگام نصبب هکاربرده م یشوند. در آخر میزان خیز پس از طرح با حالت قبل و مقدار مجاز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته شده است. همچنین میزان نشتی با حالت قبل مقایسه شده که نشان دهنده 12 مرتبه کاهش در میزان نشت است.