سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا دست باز – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
مجید پاکیزه – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد .
مهدیه نامور – دکتری مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در سال های اخیر استفاده از مواد نانو کاربردهای فراوانی در فرآیندهای جداسازی غشایی یافته است. ازجمله مواد مورد استفاده در این فرآیندها نانولوله های کربنی چند دیواره بوده اند. در این پژوهش اثرخواص آب دوستی نانولوله کربنی چند دیواره آمین دار شده روی سطح غشاپلی اکریلونیتریل و قابلیت افزای شار آب خالص و درصد دفع ژروتئین بررسی شد. به این منظور ابتدا برای الحاق گروه های عاملی –OH و –COOH نانولوله کربنی چند دیواره خام با استفاده از H2SO4/HNO3 ،به نسبت 3/1 اسیدی و سپس برای الحاق گروه عاملی –NH2 نانولوله های کربنی اسیدی شده به وسیله اتیلن دی آمین با استفاده از روش مایکروویو ، عامل دار شده وغلظتهای متفاوت از این نانولوله عاملدار شده انتخاب و به محلول ژلیمری افزوده شدد. برای تییین ساختار غشاهای اصلاح شده از آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و زاویده تماس استفاده گردید. نتایج آزمای شار آب خالص و عبور پروتئین از سطح غشا نشان دادند که با افزودن نانولوله عامل دارشده، شار آب خالص و نیز درصد دفع پروتئین بهبود یافته است