سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

کرم خلیلی – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

چکیده:

نظام اداری ایران برگرفته ازپارادایم مدیریت دولتی نوین با چالشها و موانع زیادی مواجهه می باشد به عقیده صاحبنظران عمده ترین مساله کمرنگ شدن نقشدولت و حضوربخش خصوصی ناکارامد درعرصه تولید و ارایه خدمات می باشد شعار حاکمیت نه تصدی گری به صورت مدگونه درمیان مدیران با رویکرد بازآفرینی دولت ازیک طرف سازمان ها را درانجام وظایفشان متزلزل نموده است و ازطرفی بخش خصوصی با تاکید برکارایی و سوددهی و نادیده گرفتن منفعت عامه موجب نارضایتی مردم از دولت شده است ازطرفی برنامه های چشم انداز تکلیفی است بردوشدولت مردان که می بایست با مهیا کردن زمینه همکاری بخش دولتی بخش خصوصی و مردم بنحو شایسته ای محقق شود دراین مقاله سعی می شود باتوجه به شرایط فعلی کشورمان که با تحریم غیرمنصفانه ابرقدرتها مواجهه می باشد راهکارهایی درخصوص تقویت بخش دولتی تعامل بخش دولتی و بخش خصوصی دولت پاک و عاری از فساد و پاسخگو ارایه شود تا با اعتماد متقابل مردم و دولت و حمایت همه جانبه ازبرنامه های سندچشم انداز درافق 1404 کشوری توسعه یافته اسلامی و مقتدرداشته باشیم