سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریدون ثابت قدم – استادیار گروه مهندسی هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلا
شروین شرافتمندجور – دانشجوی دکتری گروه مهندسی هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزا

چکیده:

کاهش تعداد مودهای POD مورد استفاده در حل یک سامانه رتبه کاسته، هزینه محاسبات را به شدت کاهش میدهد. از این رو، جهت ایجاد اطمینان از صحت و پایداری حل، اثر اعمال اصلاح Leray بر روی سامانه رتبه کاسته POD-Galerkin یک میدان آشفته آماری همگن و همسانگرد بررسی شده است. این اصلاح، با کاستن از طول ناحیه اینرسی باعث ایجاد تعامل بهتر بین مقیاسهای بزرگ و کوچک موجود در جریان میشود. نتایج نشان دهنده توانایی مدلهای اصلاح شده در پیش بینی نسبتا دقیق ساختارهای متجانس موجود در جریان در زمان و فضا است.