سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

علیرضا زرین وفا – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، گروه معماری، تهران، ایران
عاطفه دهقان توران پشتی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، گروه معماری، تهران، ایران

چکیده:

ارتقاء کیفیت معماری در طراحی پایدار به دنبال این است که در یک چشم انداز بلند مدت نیازها و ارزش های اقتصادی، اثر خنثی زیست محیطی، رضایت انسان و عدالت اجتماعی و زیرساخت های فرهنگی را بهبود بخشد. عوامل طبیعی، جغرافیایی و محیطی عواملی هستند که بستر و جایگاه اصلی محیط طرح را تشکیل داده و علاوه بر آن می توانند کلیه عناصر و جزئیات طراحی، نظیر مکان، شکل، ساختار و مصالح بومی و غیره را تحت تأثیر خود قرار دهند. یکی از مهم ترین و اساسی ترین مراحل مداخله در سایت، شناخت محیط طرح است. هدف ازاین مرحله، شناخت امکانات و بررسی مسائل، محدودیت ها و نیازها می باشد. با شناخت منطقه و عوامل طبیعی آن، از جمله آب و هوا، زمین و غیره، می توان ساختمانی زیست محیطی ساخت که رفاه فیزیولوژیکی بیشتری را برای ساکنین آن فراهم نماید. در این مقاله تلاش شده است که با مطالعه ی شرایط و وضعیت اقلیمی شهر همدان، به ارائه ی راهکارهایی جهت ایجاد آسایش از طریق طراحی ساختمان های متناسب و سازگار با اقلیم منطقه و در نتیجه کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف آن پرداخته شده است. جهت نیل به این هدف از آمار و اطلاعات ایستگاه سینوپتیک شهر همدان در یک دوره ی آماری 10 ساه استفاده شده است. در این بررسی مشخص شده است که شهر همدان خصوصیت اقلیمی سرد و کوهستانی با زمستان های سرد و مرطوب و تابستان های گرم و خشک را داراست. همچنین پس از تعیین نوع اقلیم شهر همدان و پس از جمع آوری و رسم نمودارهای مربوطه با استفاده از شاخص های دمای مؤثر، اولگی و گیونی به بررسی وضعیت آسایش اقلیمی و معمایر همساز با اقلیم پرداخته شده است و سپس وضعیت اقلیمی هر ماه از سال و چگونگی آسایش انسان با توجه به این شاخص ها و پیشنهادها و راهکارهای لازم جهت طراحی همساز با اقلیم ارائه گردیده است.