سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه عبداله زادگان – کارشناس ارشد معماری
آزاده محمودی کهنه رودپشت – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

رشد شدید جمعیت شهرنشین و توسعه های سریع تکنیکی و اقتصادی دهه های اخیر تهدیدی برای آینده شهرها به خصوص مناطقی که تحت عنوان توسعه های شهری به سرعت تحت نظام شهر قرار می گیرند می باشند از طرفی تجربیات ناموفق دربسیاری از توسعه های کنونی شهرها نشانگر ظهور اثرات نامطلوب زیست محیطی است که نه تنها محیط طبیعی بلکه محیط ساخته شده را نیز دچار نوعی بحران نمودها ست و همه اینها تاثیر منفی برکیفیت حیات انسان دارند از طرف دیگر تخمین جمعیت شهرنشین ایران در سال 1400 پیش بینی افزایش وسیع سطح شهرها و چگونگی برنامه ریزی و طراحی آنها به گونه ای که درجهت توسعه پایدار قرار گیرند از اهمیت ویژه ای برخوردار است شهرگرایی و شهرنشینی درکشورهایدر حال توسعه درمقایسه با کشورهای توسعه یافته از روند و شتاب فزاینده ای برخوردار است شواهد موجود حاکی از آن اس که رشد شتابان جمعیت و سطح شهرها و توسعه لگام گسیخته تکنولوژی و اقتصادی کیفیت زندگی درمحیط های شهری را تنزل بخشیده و آثار نامطلوب بسیاری را بر محیط طبیعی تحمیل نموده که تهدیدهای جدی را درچشم انداز آینده زندگی شهری روستایی پیش روی می نهد شهرنشینی در ایران نیز از قواعد یاد شده مستثنی نیست و شناخت وبکارگیری مولفه های توسعه پایدارشهری گامی در جهت رفع دشواری های امروز و فردای شهرهای کشور و نیل به شهرنشینی هدفمند و کارا وحامی محیط زیست به شمار می آید