سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریدون ثابت قدم – استادیار گروه مهندسی هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلا
شروین شرافتمند جور – دانشجوی دکتری گروه مهندسی هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد
فرهنگ نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تهر

چکیده:

دراین مقاله، استفاده از فیلتر هلمهولتز در تعریف تابع پنجره، در حین اعمال روش مرز محصور به حل کننده های شبه طیفی پیشنهاد شده است . اساس روش ، بسط جمله غیر همگن معادله پواسون ، که در ابتدا بر روی دامنه اصلی تعریف شده است، به درون یک دامنه مربعی بهنحوی است که تابع حاصل علاوه بر دارا بودن خاصیت تناوبی و بی نهایت مشتق پذیری، در درون مرز اولیه با جمله پیشنهاد شده و نقاط قوت و ضعف آن مورد بررسی قرار گرفته است. در مثالهای عددی ، ابتدا اینروش در حل یک معادله پواسون ساده مورد استفاده قرار گرفتهو ضمن نشان دادن همگرایی نمایی، نتایج حاصل با نتایج سایر روشهای قبلی نیز مقایسه شده اند. سپس روش به یک کد شبه طیفی حل معادلات دو بعدی ناویر – استوکس اعمال شده و نشان داده شده است که بدون استفاده از روشهای مرسوم مثلا توابع چبیشف، می توان اثرات مرز جامدرا به درون حل وارد کرد.