سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امید اسلامی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شاهد
وحید حقیقت دوست –
الهام رجبی –

چکیده:

دراین مقاله یک روش نوین نهان نگاری صوت که اطلاعات را در ضرایب تبدیل موجک LWT مخفی می کند ارائه شده است دراین روش ابتدا فایل صوتی مورد نظر به اندازه ۶۴ تایی فریم بندی میش ود ۶۴ نمونه در هر فریم سپس به سیگنال صوتی تبدیل موجک LWT اعمال میگردد د رمراحل بعدی و به منظور افزایش شباهت نتایج بهاستانه شنوایی انسان تبدیل موجک در رده های بالا تر و بالطبع زیرباندهای بیشتر اعمال میش ود سپس در زیرزباندهای مذکور استانه شنوایی محاسبه شده توالی داده جانشین بیتهای کم ارزشتر در هر ضریب می شوند. سپس با اعمال عکس تبدیل موجک سیگنال صوتی حاوی اطلاعات مخفی، بازسازی شده و قابل بهره برداری می باشد نتایج تجربی از ظرفیت بالای پنهان نگاری بازیابیکامل اطلاعات مخفی شده و کیفیت سیگنال صوتی حاوی اطلاعات حکایت می کند.