سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا پیرایش – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
معصومه ایمانی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت صنعتی دانشگاه صوفی زنجان

چکیده:

مالیات برارزش افزوده به دلیل گستردگی درپایه های مالیاتی ازجمله مالیاتهایی است که درامدبالایی را برای دولت ها به همراه می آورد ازاین روبادرنظر گرفتن خاصیت درامدزایی بالای مالیات برارزش افزوده دراین مطالعه هدف: افزایش فرهنگ خوداتکایی دروصول مالیات برارزش افزوده می باشد که یکی ازمهم ترین منابع مالیاتی عمومی می باشد بعضی ازاقتصادداناان این نوع مالیات را به عنوان یک منبع اقتصادی کارا مطرح می کنند درکشورایران نیز حداقل دردودهه اخیر درامدهای ناشی ازفروش نفت نقش اصلی را دردرامدهای دولت ایفا کرده است دراین میان ضرورت های ناشی ازجنگ و اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران وابستگی شدید درامدهای دولتی به نفت و نبود نظام مالیاتی کارامد ازعوامل مهم کسری بودجه بوده که این کسری رو به افزایش گذارده است ازطرفی بررسیهای صورت گرفته درمورد حجم درامد های مالیاتی دولت نشان میدهد که شکاف چشمگیری میان ظرفیت بالقوه و بالفعل مالیاتی وجود و حکایت ازآن دارد که بااتخاذتدابیری درجهت اصلاح نظام مالیاتی و رفع مشکلات موجود میتوان وصولی های مالیاتی را افزایش داد جهتگیری دردولت یازدهم درافزایش سهم مالیات درتامین منابع عمومی کشور اهمیت پیش ازپیش این مقوله را نشان میدهد