سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبر شهری مجارشین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز – مرکز گوگان، گروه مدیریت، گوگان، ایران.
معصومه علیزاده تیمور لوئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز – مرکز گوگان، گروه مدیریت، گوگان، ایران.

چکیده:

اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد مردمی پایه گذاری می گردد، و در آن رفع نیاز اساسی مطرح می شود و نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی می باشد. اقتصاد مقاومتی در راستای کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش بر خوداتکایی و مردمى کردن اقتصاد، اجرایی کردن سیاست هاى اصل 44 ، توانمندسازی بخش خصوصى، تشویق فعالیت اقتصادى و سیستم بانکى کشور، توجه به صنایع دانش بنیان و ظرفیت هاى گوناگون دیگر می باشد. با آسیب شناسی اقتصاد کشور و شناسایی موانع و نیازمندی های تحقق اقتصادی و طراحی یک الگوی مشخص از شیوه زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی و توجه به سرمایه معنوی افراد و جامعه، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به خصوص در بخش صنعت و کشاورزی در تشخیص حوزه های فشار و کاهش وابستگی به درآمد نفت و تلاش برای کنترل و بی اثر کردن فشارهای اقتصادی و تبدیل چنین فشارهایی به فرصت محقق می گردد. در مقاله توصیفی تحلیلی حاضر سعی گردیده است با تعریف و تبیین اقتصاد مقاومتی و تجزیه و تحلیل محورها و موانع موجود و ابعاد آن راهکارهای مناسبی در راستای اقتصاد مقاومتی بیان گردد