سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شیرین مهربد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

الگوی اقتصاد دانش محور که در مرکز فرآیند توسعهی اقتصادی، بطور پایدار به ایجاد و استفاده از دانش می پردازد، می تواند یک الگوی توسعهی فراگیر تلقی گردد که برای تبیین فرایند وصول به توسعه، توانمندی قابل توجهی دارد. مقولهی دانایی که در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و در برنامه چهارم توسعه بهعنوان یکی از محورهای اساسی مطرح شده، حائزاهمیت بسیار است. اهمیت این موضوع، با ورود مفهوم اقتصاد مقاومتی به ادبیات اقتصادی کشور، و لزوم بسترسازی برای رشد و توسعهی اقتصادی، و مقابله با تهدیدات و مخاطرات ناشی از تحولات خارج از کنترل پررنگتر شده است. در این راستا، در تحقیق حاضر به بررسی مبانی نظری اقتصاد دانش محور پرداخته شده است. نظر بهاینکه مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر احراز رتبه اول اقتصاد دانشمحور در منطقه تأکید نمودهاند، در این تحقیق با استفاده از شاخص اقتصاد دانش محورKEI به لحاظ توصیفی جایگاه ایران در منطقه و جهان مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان میدهد که برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی باید توجهی جدی به حیطهی اقتصاد دانش محور مبذول شود