سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

علی نجات بخش اصفهانی – عضو هیأت علمی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
محمد شیرازی پور – کارشناس ارشد رشته MBA شاغل در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
بهاره شهریاری – دستیار علمی دانشگاه پیام نور استان قم

چکیده:

این تحقیق نقش توانایی مدیریت دانش را در ارتباط بین اقدامات استراتژیک منابع انسانی و کاربرد نوآوری از نگرش مبتنی بر دانش بررسی می کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر مداخله کننده ظرفیت مدیریت دانش بین اقدامات استراتژیک منابع انسانی و کاربرد نوآوری از نگرش مبتنی بر دانش است. نمونه آماری این پژوهش شامل ۱۵۵ مرکز و واحد دانشگاه پیام نور است. که بطور تصادفی از بین ۴۸۸ مرکز و واحد فعال این دانشگاه در نظر گرفته شده است. در این پژوهش سعی شده به بررسی واحدهای دانشگاه پیام نور از نظر اقدامات منابع انسانی و میزان تاثیر گذاری بر رفتار و انتظار کارکنان آنها پرداخته شود و ارزش بیشتری نسبت به توسعه نوآوری در نظر گرفته شود. ازجمله این اقدامات استراتژیک منابع انسانی می توان به نحوه کارمندیابی، نحوه آموزش، مشارکت کارکنان در امور، ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش شرکتها اشاره کرد. در این پژوهش از تحلیل رگرسیون بعنوان روش تحقیق برای آزمون فرضیات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اقدامات استراتژیک منابع انسانی تاثیر مثبتی بر ظرفیت مدیریت دانش دارد که دارای یک اثر مثبت نیز بر کاربرد نوآوری می باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد که ظرفیت مدیریت دانش، نقش مداخله کننده ای را بین اقدامات منابع انسانی و کاربرد نوآوری ایفا می کند. در نهایت این پژوهش به مدیران در اجرای وظایف مدیریتی و به پژوهشگران برای تحقیقات آتی کمک می کند.