سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ساسان خلیفه زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی سیف برقی – استادیار دانشگاه آزاد قزوین
بهمن نادری – استادیار دانشگاه خوارزمی

چکیده:

هدف این مقاله ارایه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای یک سیستم تولید توزیع یکپارچه با مراکز تولید و توزیع چندگانهدرحالت چندمحصولی و چنددوره ای است دراین سیستم کمبوددرتامین تقاضای مشتریان به صورت پس افت مجاز است برای جابجایی محصولات از سیستم های حمل و نقل باقابلیت اطمینان متفاوت استفاده شد هاست مدل پیشنهادی یک مدل دوهدفه است و برای تک هدفه سازی مدل از روش LP- متریک استفاده شده است مساله های دراندازه های بزرگ دراین مدل با استفاده ازروشهای دقیق قابل حل نیست به همین دلیل برای حل مدل ازیک الگوریتم بهینه سازی توده ذرات استفاده شده است درنهایت بادرنظرگرفتن وزن های مختلف برای هرتابع هدف یک تحلیل حساسیت روی مقادیر توابع هدف انجام شد هاست مدل پیشنهادی درسیستم هایی که به شرایط حمل و نقل متفاوت دسترسی دارند می تواند مفید باشد.