سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدصادق رحیمیان امام – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده برق، آزمایشگاه تحقیقاتی صاعقه
سیدحسین (حسام الدین) صادقی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده برق، آزمایشگاه تحقیقاتی صاعقه
روزبه معینی مازندران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده برق، آزمایشگاه تحقیقاتی صاعقه

چکیده:

در این مقاله الگوریتم نوینی جهت محاسبه و بررسی پدیده انتشار اضافه ولتاژ القاء شده در خطوط توزیع ناشی از برخورد غیرمستقیم صاعقه ارائه می شود . این الگوریتم که بر اساس مدل تئوری آنتن پایه ریزی شده است از تکنیک معادله انتگرال میدان الکتریکی در حوزه زمان برای محاسبه اضافه ولتاژ القاء شده استفاده می کند و سپس چگونگی نفوذ و انتشار موج
صاعقه در شبکه توزیع و نهایتاً شبکه مصرف را با نرم افزار EMTP تحلیل می نماید . جهت بیان عملکرد این الگوریتم، چگونگی القاء و انتشار اضافه ولتاژ بر روی یک شبکه نمونه توزیع شامل خط توزیع، ترانسفورماتور و برقگیر ارائه می گردد . از نتایج مهم شبیه سازیهای انجام شده می توان، به اهمیت محل برقگیر در مقدار اضافه ولتاژ دیده شده در سایر نقاط شبکه اشاره نمود .