سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

تورج کریمی – دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات از دانشگاه تهران

چکیده:

اطلاعات در دنیای واقعی مبهم و غیرقطعی بوده و تنها می توان مقدار آنها را بصورت نادقیق و حدودی بیان نمود که به منظور کاهش خطاهای ناشی از این عدم قطعیت، می توان از اعداد فازی استفاده کرد ا زآنجا که در شرایط واقعی ماهیت تقاضای بازار و به تبع آن سیکل کاری و همچنین زمان انجام فعالیتها نامشخص است لذا مدلهای معین ALBP درعمل چندان کاربرد نداشته و مدلهای استوکستیک به این منظور توسعه یافته اند اما استفاده از اینگونه مدلها مستلزم شناخت توزیع آماری متغیرها از روی اطلاعات گذشته می باشد. هنگام طراحی یک خط مونتاژ جدید بدلیل عدم وجود اطلاعات کافی تخمین توزیع احتمال زمان انجام فعالیتها بسیار مشکل و حتی غیرممکن بوده و امکان استفاده از مدلهای استوکستیک وجود ندارد.