سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خدیجه پوینده – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحسن قدسی پور – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیامک حاجی یخچالی – گروه مهندسی صنایع، پردیس فنی دانشگاه تهران

چکیده:

این تحقیق الگوریتم های فراابتکاری را برای مسئله زمانبندی چندپروژه ای با محدودیت منابع و زمان های انتقال منابع ارائه می دهد. با اینکه زمان های انتقال هزینه هایی را به مسئله تحمیل م یکنند، اما در اکثر پژوه شهایی که در مرور ادبیات نیز آمده، به آنپرداخته نشده است. این تحقیق، چهار روش برای حل مسئله زمانبندی چندپروژه ای با محدودیت منابع و زمان های انتقالRCMPSPTT) با هدف حداق لکردن زمان اتمام کل پروژه ها، پیشنهاد می کند. این روش ها شامل الگوریت مژنتیک و الگوریتم شبیه سازی تبرید با دو رویکرد تک پروژه ای و چندپروژه ای می باشد. نتایج محاسباتی نشان دهنده ی برتری رویکرد تک پروژه ای نسبت به رویکرد چندپروژه ای می باشد. به علاوه الگوریتم های پیشنهادی با زمانبندی های موازی وسری نیز مقایسه شد هاند. نتایج کارایی الگوریتم ها را نشان می دهد