مقاله الگوی پرسید- پروسید، تاثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی پرسید- پروسید بر تغییر سبک زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: الگوی پرسید- پروسید، تاثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی پرسید- پروسید بر تغییر سبک زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی پرسید- پروسید
مقاله آموزش
مقاله پرفشاری خون
مقاله سبک زندگی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فاطمه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: فرشیدی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: آقاملایی تیمور
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرنژاد امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فشارخون بالا در جوامع رو به افزایش است و با سبک زندگی افراد رابطه تنگاتنگی دارد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی پرسید- پروسید بر تغییر سبک زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان جهرم بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه مداخله ای ۴۰ بیمار در گروه مداخله و ۴۰ بیمار در گروه کنترل قرار گرفتند. مداخله آموزشی بر اساس الگوی پرسید- پروسید طراحی و در گروه مداخله اجرا شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل سوالاتی در زمینه مشخصات جمعیت شناختی بیماران و سازه های الگوی پرسید- پروسید بود. داده ها در دو نوبت قبل و ۲ ماه بعد از مداخله آموزشی جمع آوری شد. داده ها به وسیله آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی و کای اسکوئر با استفاده از نرم افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین نمرات عوامل مستعدکننده (آگاهی و نگرش)، عوامل تقویت کننده و عوامل قادرکننده در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشت (p<0.05). همچنین افزایش معناداری در میزان فعالیت جسمی بیماران گروه مداخله و بهبودی قابل توجهی در رژیم غذایی آن ها نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (p<0.05).
نتیجه گیری: آموزش بر اساس الگوی پرسید- پروسید در افزایش عوامل مستعدکننده (آگاهی و نگرش)، عوامل تقویت کننده و قادرکننده در بیماران مبتلا به پرفشاری خون و همچنین تغییر سبک زندگی آن ها به ویژه در زمینه افزایش فعالیت جسمی و بهبود رژیم غذایی موثر است.