سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک هزاوه حصارمسکن – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بینالملل، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:

ارزش دوره عمر مشتری از جمله ابزارهای مورداستفاده مدیران برای تقسیمبندی مشتریان به منظور ارائه خدمات بهتر و بهکارگیری استراتژیهای مناسب بازاریابی برای هر دسته از مشتریان است. مدل RFM از جمله مدلهای پرکاربرد در زمینه تعیین ارزش دوره عمر مشتری است. در پژوهش حاضر، مشتریان یک شرکت فعال در زمینه ارائه خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ADSL2+ با استفاده از مدل RFM و بر مبنای وزندهی به متغیرها با استفاده از روش AHP و با استفاده از روش کا میانگین دستهبندی شدند. – با توجه به شرایط خاص صنعت موردمطالعه، از جمله بهبودهایی که در این پژوهش روی مدل مورداستفاده انجام شده، استفاده از ارزش زمانی پول میباشد که موجب ارزیابی بهتر پرداختیهای مشتری میگردد. این پژوهش به شرکتهای فعال در صنعت خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت کمک میکند تا با دستهبندی مشتریان خود بتوانند خدمات متناسب با هر دسته را ارائه کرده و استراتژیهای بازاریابی خود را به منظور کسب سود بیشتر، برای هر دسته از مشتریان تدوین و اجرا نمایند