سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری
آسو حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

برای داشتن کشوری توسعه یافته و توان برنامه ریزی دقیق و اطمینان از اجرای دقیق آن قوانین باید سیستمهای کنترلی به گونه ای عمل کنند که راه های نقض ودورزدن آن قوانین را پیش بینی کرده و آنهارا کنترل نمایند اما طراحی یک سیستم کنترل قدرتمند نیازمند شناخت تمامی اجزای آن سیستم و ارزیابی و تجزیه و تحلیل هزینه منفعت ناشی از اجرای این سیستمهای کنترل است از مهمترین سیستمهای کنترلی یک کشور سیستمهای کنترل مرزی است که وظایفی متعددی ازجمله کنترل امنیت جامعه و حفظ تمامیت ارضی کشور کنترل ترددهای بین کشورها کنترل ورود و خروج کالا و ارز از کشور را به عهده دارد دراین مقاله سعی می شود ابتدا برنامه ها و طرح های کوتاه مدت و شتابزده ی مبارزه با ورود و صدور غیرقانونی کالاهای غیرممنوع و افزایش فشارا قتصادی برمردمی که از این مبادلات زندگیشان را تامین می کنند و تاثیر آن برحفظ همیاری مردم و همچنین تثایر این دو برحفظ امنیت ملی و ورود و صدورغیرقانونی کالاهای ممنوع بررسی شود