سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
فرزین قائمی – دانشگاه فردوسی مشهد
فرخ قائمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

منطقه موردمطالعه درمحدوده نقشه زمین شناسی نوده درجنوب استان خراسان رضوی جای دارد گسلهای موجود درمنطقه بیشترواحد سنگی دوران اول به خصوص دونین تا پرمین سازندهای بهرام شیشتو سردر و جمال را تحت تاثیر قرار داده اند براساس داده های حاصل از برداشت های صحرایی و پردازش تصاویر ماهواره ای گسلهای مهم منطقه با استفاده از مشخصه های صفحه گسلی مانند خش لغزهای صفحه گسلی رگه های کششی و پله های تجمعی کانیها شناسایی شد و به کمک آنها سازوکار گسلها مشخص گردید درمجموع گسلهای منطقه درچهارراستای اصلی جهت یابی شدند گسلهای امتداد لغز راستگرد با مولفه نرمال راستای .N140-160° و گسلهای راندی با راستای N90-120° گسلهای مزدوج امتداد لغز با راستای N30-70° گسل های نرمال با راستای .N00-15° گسلهای مزدوج امتدادلغز با راستای N30-70° گسل های نرمال با راستای N00-15 برای پی بردن به الگوی تکتونیک یمنطقه و ارایش تنشهای اصلی حاکم برمنطقه اطلاعات بدست آمده با استفاده از برنامه رایانه ای به روش برگشتی مورد پردازش قرارگرفت