مقاله امکان سنجی به کارگیری مدل سازی رگرسیونی جهت تخمین وزن بافت نرم صدف های دوکفه ای با استفاده از ابعاد پوسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: امکان سنجی به کارگیری مدل سازی رگرسیونی جهت تخمین وزن بافت نرم صدف های دوکفه ای با استفاده از ابعاد پوسته
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل رگرسیونی
مقاله ابعاد پوسته
مقاله بافت نرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی بختیاری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باقری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق درصدد بررسی امکان استفاده از ابعاد پوسته (طول و عرض) به منظور تخمین وزن بافت نرم در دو حالت تر و خشک است. برای انجام این تحقیق سه گونه صدف دوکفه ای Solen brevis)، Saccostrea cucullata و (Callista umbonella از سواحل پایانه بندرعباس و پارک جهانگردی سورو در سال ۱۳۹۰ صید و جمع آوری شد. طول، عرض، وزن تر بافت نرم و وزن خشک بافت نرم زیست سنجی شدند. مدل های رگرسیونی دو متغیره در محیط نرم افزار SPSS 17 تهیه شده و پس از واسنجی مدل ها اعتبارسنجی هر یک از مدل ها با استفاده از معیارهای آماری صورت پذیرفت. بررسی نتایج نشان داد که مدل های تهیه شده در حد قابل قبولی بودند. خطای نسبی در دو ایستگاه در حالت خشک بافت نرم از ۱۱٫۹۳ تا ۳۶٫۶۹ درصد و در حالت تر بافت نرم از ۷٫۹۹ تا ۳۵٫۵۷ درصد متغیر می باشد. تغییرات ریشه نسبی میانگین مربعات خطا در دو ایستگاه در حالت خشک بافت نرم از ۱۴٫۱۰۷ تا ۴۴٫۱۹ و در حالت تر بافت نرم از ۱۰٫۲۷ تا ۳۸٫۱۴ است. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داد که مدل ساخته شده برای تخمین بافت نرم تر گونه S. brevis در ایستگاه پایانه و پارک جهانگردی سورو برای مرحله واسنجی دارای مقادیر RRMSE و RE به ترتیب ۱۰٫۶۶ و ۸٫۸۳، ۳٫۹۶ و ۳٫۴۶ درصد می باشد و برای مرحله اعتبارسنجی دارای مقادیر به ترتیب ۱۰٫۲۷ و ۷٫۹۹، ۱۳٫۸۱ و ۱۰٫۱۷ درصد که کمترین میزان خطا و بالاترین میزان دقت را دارا است. برای بافت نرم خشک C. umbonella مقادیر RRMSE و RE به ترتیب ۴۴٫۱۹ و ۴۳٫۶۹ درصد برای مرحله واسنجی و ۴۰٫۰۲ و ۳۶٫۶۹ درصد برای مرحله اعتبارسنجی که بیشترین میزان خطا و کمترین میزان دقت را در هر دو ایستگاه داشته است. سطح معنی دار برای هر دو گونه مزبور ۹۹ درصد است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که روش مدل سازی رگرسیونی جهت تخمین وزن تر وخشک بافت نرم سه گونه مورد مطالعه با استفاده از طول و عرض پوسته علاوه بر ساده بودن، سرعت بالا در تخمین بافت نرم و غیر مخرب بودن دارای دقت بالا و دامنه کاربرد گسترده است.