سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

چکیده:

امروزه حفاظت و حراست از سرزمین در سراسر کره زمین برای تمام کشورها یک ارزش به حساب می آید. ضمانت تحقق این امر، بدون شک مدیریت مرزها و داشتن مرزهایی با امنیت کامل می باشد. امنیت ،بنیادی ترین نیاز هر جامعه و مهمترین عامل برای دوام زندگی اجتماعی به شمار می رود. کشور ایران دارای مرزهای زیادی با همسایگان خود می باشد که ناامنی آنها نگرانی هایی را برای مرزنشینان و دولت مرکزی به وجود آورده است. در همین راستا اهمیت نقش نیروهای امنیتی در روند توسعه جوامع، مساله ای است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. لذا بررسی مولفه های، رفاه ،آسایش وامنیت که از معیارهای شهر سالم وتوسعه پایدار می باشند، باید مورد بررسی قرار گیرند. هدف این مقاله بررسی شهر پیرانشهر و وظایف نیروهای انتظامی بر امنیت مناطق مرزی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی،تحلیلی بوده که از طریق مطالعات کتابخانه ای وپرسشنامه، جمع آوری شده وبا استفاده از نرم افزار spss و Arc GIS اطلاعات تجزیه وتحلیل وفرضیات مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که ساکنان این بخش از مرز، اعتماد زیادی نسبت به یکدیگر دارند، جامعه نمونه، ضمن تایید مرزهای آرام در این منطقه، وجود برخی ناامنی هایی مانند قاچاق کالا و مشروبات الکلی را تایید می کند هرچند که نسبت به گذشته خیلی کمتر شده است.