سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدهادی ذاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا.. آملی
مفید گرجی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مرتضی حسین زاده – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا.. آملی

چکیده:

اساسی ترین پایه ی توسعه پایدا رانرژی است درکشورمان ایران حدود 40درصد انرژی درساختمانهای مسکونی تجاری و اداری مصرف میشود باتوجه به اهمیت انرژی درتوسعه پایدار ساختمانهایی با مصرف انرژی صفر طرفداران زیادی پیدا کرده است برای ساختن چنین ساختمانهایی ازیک سو باید مصرف انرژی ساختمان را کاهش داد و ازسوی دیگر باید برای تامین این مقدار انرژی ازمنابع تجدید پذیر استفاده شود دراین پژوهش ساختمانهایی با مصرف انرژی صفر دراقلیم شمالی کشور مورد مطالعه قرارمیگیرند و امکان پذیر بودن احداث چنین ساختمانهایی دراین اقلیم امکان سنجی میشود دراین راستا ابتدا یک ساختمان مسکونی باشرایط متعارف بعنوان نمونه درنظر گرفته میشود و پارامترهای تاثیرگذار درمصرف انرژی درآن بررسی شده و با ارایه روشهای نوین مصرف انرژی ساختمان کاهش داده میشود درادامه با توجه به مشخصه های ساختمان سیستم های مولد انرژی تجدید پذیر انتخاب شده و درنهایت نتایج حاصل ازشبیه سازی به کمک نرم افزار دیزاین بیلدر ارایه میشود