سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ماریه مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه مهندسی فناوری نوین قوچان
مهدی نیکنام شاهرک – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

چکیده:

برج تقطیر دیوارمیانی DWC یکی ازانواع برجهای تقطیرپیشرفته است که درسالهای اخیر برای جداسازی مخلوطهای چندجزئی موردتوجه قرارگرفته است این برج دارای قابلیت صرفه جویی هزینه های انرژی وتجهیزات درمقایسه باانواع برجهای تقطیر معمولی است برای بدست آوردن پارامترهای طراحی و شبیه سازی این برج بااستفاده ازنرم افزارهای موجود باید این برج به برجهای ساده تر مدل شود دراین تحقیق طراحی و شبیه سازی یک برج DWC برای جداسازی مخلوط بنزن تولوئن زایلنمورد ارزیابی قرارداده شدها ست برج DWC به چهاربرج ساده تر مدل شده باکمک نرم افزار AspenPlus شبیه سازی شده است مقایسه نتایج نشان میدهد که باجایگزین کردن یک DWC به جا ی دوبرج متوالی مستقیم درروش تقطیرمعمولی به صرفه جویی قابل ملاحظه ای درانرزی مصرف دست خواهیم یافت برای خلوص های یکسان ازمحصولات بنزن ، تولوئن وزایلین بارحرارتی در چگالنده 26درصد ودرجوش آور 29درصد کمتر ازحالت معمولی است